سلام

   نوروز بر همه مبارک باشه.

مانی عزیزم متاسف هستم که نیومدم و خاطرات این چند ماه را برات اینجا رقم بزنم. خودت می دونی که کمی حوصله پرشین بلاگ را ندارم و کمی دستمون بنده مسافرت بود و کمی هم بیماری پدرم.

    مانی کوچولوی من .

   دیگه بزرگ شدی. کلی واسم کلمات سخت سخت ادا می کنی و شبها برام قصه می گی تا خوابم ببره.

عزیزم دوست دارم. و آرزوی سلامتی می کنم.

/ 2 نظر / 70 بازدید
آرزو مامان آرش

صفا جان سلام انشاءالله که گرفتاریهاتون همیشه به خیر باشه و هرچه زودتر پدر حالشون خوب بشه. بزرگ مرد کوچکت را ببوس. [ماچ]

مامان پارساپگاه

سلام صفاجونم چطوری دلمون برای شما و مانی گردو یه ذرهشده عیدتون مبارک الهی حال ژدرتون زودتر خوب بشه[گل]