Lilypie Fifth Birthday tickers


ماني فسقلي

سلام.

چند روزه که حسابی سرفه می کنم و صدام در نمی ياد. سرما خوردگی هم ندارم که لااقل دواش کنم. فکر کنم به گرمی هوا مربوط بشه.

مانی اولين شیطنت بدش رو انجام داد و از بس به شیشه دکور دست زد شیشه شکست ولی خداراشکر پائين نريخت و آسيبی نديد.

 

چهره خواني چيست؟

"فرنولوژي" علم جمجمه خواني و مطالعه طرز تشكيل جمجمه ميباشد كه به بنا نهادن شخصيت و اميال ذاتي و رواني افراد كمك مي كند. "فيزيـوگـنومي" يا عـلم چـهره شـنـاسي، موضوعي است كه ما به آن خواهيم پرداخت. اين علم به ما مي آموزد كه چگونه از روي چهره افراد پي به شخصيت آنها ببريم.

امروزه دانشمندان به چنين علومـي، "شـبـه علـوم" اطـلاق كرده و بـهاي زيـادي بــه آن  نمي دهند و هـمانند عـلومي مانـنـد "طالع بـيني" به آنها مي نگرند: اثبات نشده ولي بيضرر. با اين وجود هنوز بسياري از مردم چهره خواني را راهي مطمئن براي قضاوت در مورد افراد مي دانند. چيزي كه اهميت دارد اين اسـت كـه چـهره را بصورت كامل و دقيق مورد تجزيه و تحليل قرار داده و تا رسيدن به همه حقايق از قضاوتهـاي شـتابزده اجتناب كنيم.

اكنون گذري مي كنيم بر نكات بنيادين چهره خواني و چگونگي تشخص شخصيت افراد:

شكل صورت

دراز و كشيده: افرادي كه داراي چنين صورتي هستند عموما" داراي صـبر و تحمل زياد بوده و توانايي حل مشكلات در آنها بيشتر است. جـذابـيـت و خوش تركيب بودن افراد با چنين صورتي نشانگر اين است كه آنها معمولا كارهاي خـود را نـيـمـه تمام رها نكرده و عادت به انجام امور بطور تمام و كمال دارند. گرد: اين شكل دلالت بر اميدواري زنده دلي و انرژي دارد. اينگونه افراد مي تـوانند اتاقي دلگير و ساكت را به بمبي از خنده و شادي تبديل كنند. پهن: اينگونه اشخاص بردبار و مهربان و معمولا افراد روشنفكري مي باشند.مربعي: طرفدار استقلال فردي و فردگرايي، سختـكوشـي بـراي دسـتـيـابي بـه آرزوها، زيركي و فعال بودن از ويژگيهاي اين افراد محسوب مي شود.

پيشاني- صاف: كسانيكه كه داراي خطوط در پيشاني نيستـنـد، افـرادي انديشمند و هميشه در حال تفكر مي باشند و در تصميم گيريها سريع و منطقي عمل مي نمايند.  چروكيده: وجود خطوط در سطح پيشاني نشان مي دهد  كه ايـنـگونه افراد به سرعت هيجان زده و احساساتي شده و سريع آشفته و پريشان حال مي گردند.

چشم- اضطراب: اگر مابين عنبيه و پـلك پـاييني هـر دو چشم مـقداري سفيدي وجود داشت، آن شخص انساني مضطرب و نگران است. تندخويي:اگر بالاي عنبـيه بخشي سفيد رنگ وجود داشت، علاوه بر استرس نشانگر تندخويي و پرخاشگري در فرد است روان پريشي: چنـانچه دور تا دور عنبيه را سفيدي فرا گرفته باشد، نشانگر عدم تعادل و پايداري روح و روان فرد خواهد بود. شادي: وجـود خـطوط كـوچـك در خـارج از چـشمها حاكي از خنده رويي و شادبودن فرد مي باشد.

ابرو- صاف: صافي و مستقيمي ابروها نشانگر انديشه، تفكر و ايده گرايي فرد مي باشد.    كماني: افرادي كه داراي ابروهاي خميده و كماني هسـتند از حـكايـتـها و داسـتـانـهـاي واقعي لذت مي برند.     باريك: اينگونه افراد معمولا داراي اعتماد به نفس اندكي مي باشند بخصوص اگر ابـروي آنها بجز باريكي، بالا و گرد نيز باشد.  پيوسته: پيوستگي ابروها نشانگر اين است كه فرد دائما" در حال تفكر و انديشـه بـوده و ايده هاي جالبي در سر دارد.

پلك- كوچك: اگر فاصـله بـين بالاي پلك و مژه كم باشد بيانگر اسـتقلال فرد مي باشد و اينكه آن فرد حتي ممكن است بصورت ارادي خودش را به ديگران نزديك نكند.  بزرگ: بزرگ بودن پلك دلالت بر وابستگي شديد فرد به ديگران دارد.

بيني- كوچك: گفته مي شود اشـخاصي كه بـيـني كـوچـك دارنـد ذاتـا" افـرادي ضعيف و اغلب غيرقابل اتكا بوده و در تصميم هايشان استوار و ثابت قدم نمي باشند.   بزرگ: بزرگي بيني نشانه ابتكار و عزم و اراده مي باشد. يك شـخصـيت قـوي كه اثرش را برجاي خواهد گذاشت.   تيز: تيز بودن نوك بيني نشانگر اين است كه فرد خود را مقيد به رعـايـت آداب و رسـوم ندانسته و با اطرافيانش به راحتي برخورد مي كند. ايـنگونه افراد خـود را بـاور داشـتـه و بي باكانه و متهورانه خود را به ديگران نزديك مي كنند.  عقابي: خودخواهي، دودلي و حساس بودن از جمله ويژگيهاي كساني است كه داراي چنين بيني مي باشند.

گوش- كوچك:  كوچكي گوش نشانه تزلزل و احساس نا امنـي در افـراد اسـت هر چند اينگونه افراد مي دانند كه چه مي خواهد و معمولا" سخت كوش و كاركن هستند. بزرگ ودراز:اين قبيل افراد معمـولا انـعـطافپـذيـر نـبـوده و به سـختي آرام و بيخيال ميشوند پرمو: افرادي كه داراي گوشهايي پرمو هـستند مـعـمـولا وسـواسـي و نـكـته بين بوده و وقت زيادي را براي چيزهاي بي اهميت تلف مي كنند.

گونه- برجسته: برجسـتـگي گـونه نشـانگر قـدرت، انـرژي و اعـتماد بنفس است. كساني كه داراي گـونه بـرـسته مي باشند تمايل بيشتري براي پذيرفتن اشتباهات ديگران دارند.   گود: علاوه بر جذابيت و زيبايي دليلي بر خوش مشربي و سازگاري فرد مي باشد.

چانه و فك- فك چهارگوش: افـراد با فـك چـهار گـوش و مـربعي انـسانهاي تـسخير ناپذير و سركش مي باشند. آنها توانايي تبديل روياهايشان به واقعيت را دارند.  چانه هاي برآمده: اينگونه افراد، اشـخاصي خود ستـا بوده و تصـور ميكنند هيچ چيزي جز خود آنها اهميت ندارد و جز خودشان حرف كس ديگري را قبول نداشته و خود را عقل كل مي دانند.

لب- قلوه اي: لبهاي قلوه اي علاوه بر زيباتر نمودن صورت،نشانه بخشش و گشاده دستي مي باشد. معمولا اينگونه افراد تمايل دارند در مورد خودشان صحبت و گفتگو كنند. نازك: نازك بودن لب بيانگر خويشتن گرايي ذاتي در اشخاص است.   لب بالايي نازك پاييني قلوه اي: نشانه اين است كه فردي متـقـاعد كنـنـده و مـجاب كننده مي باشد.

اينم گوشه ای از باغ وحشی که پدرم ساختن و دارن می سازن:

و ................

در ضمن سفارش قبول می شه (توضیحات بیشتر در صورت درخواست) .

نوشته شده در ۱۳۸٦/٤/٢٦ساعت ۸:۳۸ ‎ق.ظ توسط مامان صفا نظرات () |

سلام

امیدوارم که حاله همه خوب باشه و نی نی گلی ها هم خوب باشن.

موقعی که حامله بودم از خدا خواستم بچم چه دختر و چه پسر ، خیلی خیلی شیطون باشه و از دیوار راست بالا بره.  خدا هم دعای خانم حامله رو گوش کرد  و حالا یک لحظه از دسته این گردو آرامش ندارم .

ظهر ها که می رم خونه می بینم مامانم خسته و بی حاله. آخه تا می خوان کمی بشینن و استراحت کنن مانی نمی گذاره و بلندشون می کنن و می خوان که برن بازی . پدرم هم که ظهرها بعد از ناهار می خوابن الان مدتیه که دیگه خواب ندارن.

برنامه آموزشی مانی در طول روز به این شرح است که :

۲ واحد شناخت گربه و زبان آموزی گربه

 ۲ واحد شناخت هواپیما و هلی کوپتر

۲ واحد شناخت حیوونهای مختلف کانال وکس و باغ وحشی که پدرم ساخته

۲ واحد رقص و انجام حرکات موزون

۲ واحد ادبیات و قصه گویی

۲ واحد هم شناخت اعضای صورت و بدن

خوب با این اوضاع فکر می کنید حالی واسه مامانی من باقی بمونه؟؟؟؟؟

عزیزکم با گذروندن واحد حیوان شناسی دیگه تمومه حیووناتشو با صداهاشون می شناسه و می دونه که مثلا میمون بالای درخت زندگی می کنه و ...

دیگه وقتی بهش می گیم بوس بده لپش رو میاره جلو و اگه راهه دور باشه بوس می فرسته ولی اگه نخواد کسی رو ببوسه در جواب ما می گه نننننننننننننننننننننه

بیاین یک بازی رو شروع کنیم.

اگه الان وقت آزاد داشتی و بیکار بودی و آزادی کامل داشتی و نی نی گلو یا .... مزاحمت نبودن دلت می خواست چیکار می کردی.

همین الان

- من دلم می خواست یک دوچرخه بر می داشتم و  بدون قید و بندهای جامعه و با لباسی راحت و خنک می زدم به جاده و می رفتم توی جای باصفا و بعد می رفتم کنار یک رودخونه یا دریا و تا می تونستم آب بازی می کردم و یک ماهی هم می گرفتم و کباب می کردم و می خوردم و شب هم چادر می زدم و تو چادر می خوابیدم و صبح با اولین اشعه های خورشید از خواب بیدار می شدم و به راهم ادامه می دادم.

وای چقدر دلم خواست.

از دوستای خیلی گلم خواهش دارم که همشون بیان و نظرشونو بگن.

 مامانی کیارش وروجک . مامان آرش وروجک. مامان دل آرام. مامان محیا. مامان مانی موفرفری. مامانه مانی فسقلی. مامان تمومه نی نی های خوشگل : روبین - محمود- آرتا- یاسین و دانیال - ملینا- فاطمه-پرنیان- پارمیدا- بردیا- ماهان - کسرا- شقایق- لیلیان- کیمیا- ایلیاها- حسین- تینا و سینا- پگاه و پارسا- پرنیا و پریناز- ارشیا و ترنم خوشگل . بیاین و خواستتونو بگین .

 وصف عیش نصف عیش.

نوشته شده در ۱۳۸٦/٤/٢۱ساعت ٩:٠۱ ‎ق.ظ توسط مامان صفا نظرات () |

سلام

    امروز هشت سال از رفتن و پر کشیدنه داداشه خوبم به پیشه خدا می گذره. ۱۷ تیرماه ۱۳۷۸ سالروز رفتنه صالح عزیزم.

  عزیزی که با رفتنش شادی و جوونی هم از خونمون و از دله پدر و مادر خوبم هم رفت و کیاوشه عزیزم بی یار و یاور شد و من موندم و کوهی از غم.

انشاالله که کیاوش خوبم زنده باشه و سلامت و بتونه جای صالحم را بگیره.

مانی فسقلی یکی از مافیای بزرگ

باز مامان غذا نپخت و می خواد منو بپزه واسه شام

اینم گل خوشگل برای مامانه خوبم

من خودم بلدم توپ بازی کنم.

نوشته شده در ۱۳۸٦/٤/۱٧ساعت ۸:٢٥ ‎ق.ظ توسط مامان صفا نظرات () |

سلام

    می گویند بهار زمانی می آید که طبیعت رخت زمستانه از تن خارج و لباس سبز بهشتی بر تن می کند. هر چیزی را بهاری است و بهار روح را عروج است. بهار زندگی جوانی است.‌ اولین لبخند معصومانه یک کودک،  بهار لذت بخش پدر و مادر است و بهار زندگی من،  بودن توست.

    بودن در کنار تمام دم و بازدم های مقدسی که عاشقانه آنها را بلعیدم و تنفس کردم،  بودن در کنار دستان مهربانی که سر لوحه بر حق عشق است،‌ بودن در کنار آغوشی که بی نظیرترین و امن ترین آغوش دنیاست و شنیدن ترنم صدای زیبایت که گویا نوایی خوش می سراید.

   تو سرلوحه عشق و ایثار، سر منشاء مهربانی و قداست و بلندترین فریاد من برای دوستت دارم هایی.

تو ، بودنت و درک عشق بی انتهای فی مابین،  چیزی است که هر مادر و فرزندی تجربه اش می کند و من در اوج صدا،  در میان بی نهایت دوست داشتن هایم،‌ عشقی معصومانه را نثارت می کنم. مادر من دوستت دارم و روزت مبارک

نوشته شده در ۱۳۸٦/٤/۱٤ساعت ۸:۱٢ ‎ق.ظ توسط مامان صفا نظرات () |

سلام

راستش امروز تولده دایی کیاوشه و من خودم اومدم تنها به دور از چشم مامان صفا و به دایی کیاوش بگم :  دایی کیاوش جونم تولدت مبارک. خیلی دوست دارم

تو تنها دایی من هستی و همیشه منو بغل می کنی و می گردونی.


دایی جون منو ببخشید که سی دی هاتو شکوندم و تمام اسپری هاتو تو سره هم زدم و شیشه عطرتو شکوندم و ماشین کنترلی و سگ موتورسوارتو شکوندم. ولی تو به من هیچی نگفتی و دعوامم نکردی.

دوست دارم و الهی که تو درسات و کارات موفق باشی و برای من اسباب بازی و کاکائو بخری.

    راستی ۵ شنبه نمایشگاه کودک و ورزش بود و من با پدرجون و مامان صفا و مامانی و آقاجانم رفتیم نمایشگاه. جاتون خالی خوش گذاشت تا ۱۱ هم ادامه داره.

این نقاشی رو هم خودم کشیدم و مراحله کشیدنشو به آقاجانم یاد دادم

راستی من ارگ هم بلد شدم بزنم

نوشته شده در ۱۳۸٦/٤/۱٠ساعت ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ توسط مامان صفا نظرات () |

سلام

داکی

مانی باغبون اخمو. (مگه چیه؟کاری داشتین)

 

 

نوشته شده در ۱۳۸٦/٤/٦ساعت ۸:۳٤ ‎ق.ظ توسط مامان صفا نظرات () |

سلام

یک خبر خوب بدم که مانی کوچولوی ما چند وقتیه که نیاز به مامی نداره و ۱۰ دقیقه یکبار اعضای خانواده به قید قرعه باید ببرن آقارو دستشویی که پسر خوبی باقی بمونه و یا ببرن تو حیاط که گربه و تو تو و مورچه ببینه و یا به ماه و ستاره سلام کنه.

ایشون هم که از ذوق ماه و ستاره فقط سلام می کنه و زبونه حامل مانی مو در میاره از اینکه ایشون امرشون رو انجام بدن و بره تا ۱۰ دقیقه بعدی.

مانی فسقلی ما چند وقتیه که اشتها نداره و این واقعا منو اذیت می کنه و می ترسم ببرمش دکتر و بگه وزنش کم شده . تنها چیزی که مانی به خوردنش علاقه نشون می ده و یک کمکی می خوره جوجه کباب، ماهی کباب، سوپ رشته و ماکارونی است.

موندم بااین اشتها چیکار کنم؟

به بازی شانس دعوت شدم:

۱- اولین شانسی که آوردم اینکه سالم به دنیا اومدن و چشم و گوشه شیطون کور و کر تا حالا واسه بیماری خطرناکی بیمارستان بستری نشدم.

۲ - دومین شانسم داشتن پدر و مادر و برادری خوب ومهربون است که منو از صمیمه قلبشون دوست دارن.

۳- شانس به دست آوردن همسر خوب و مهربون و صادق و پاک که واقعا تو این مورد خوشبختم.

۴- داشتنه پسری سالم و خوشگل که شیرینی زیادی با خودش به خونه خودمون و پدر و مادرامون داده.

۵- شانس اینکه خدا و پدرم بهم فرصتی دادند که درس بخونم تو رشته ای که دوست داشتم و بتونم برم سره کار و با همسرم زندگی خوبی داشته باشم.

***************                   *****************

     زندگی کم و کاستی و بالا و پائینی زیادی داره . اگه بخواهیم که سطحی به اون نگاه کنیم واقعا زندگی بدی رو گذروندم که توش مرگ برادر و بیماری قلب پدر و بیماری خطرناکه مادر و ... بوده ولی به شکر خدا بیماری ها خوب شدند و داغ برادر هنوز مونده ولی اگه بخواهیم عمیق به اون نگاه کنیم همین که پدر و مادر و برادر و همسر و پسر و خانواده همسر سالم و خوبی دارم این خودش بزرگترین شانسه.

دلم می خواد تمومه دوستای خوبم بیان و شانس هاشون رو بنویسن ولی اگه اسم لازمه فکر می کنم مامانه محیا گلی - مامان مانی ، پروانه جون- مامانه پرنیا و پریناز، الناز جون مامانه دل آرام جونم - رو باید دعوت کنم.

نوشته شده در ۱۳۸٦/٤/٢ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ توسط مامان صفا نظرات () |